Programma onderwijsbegeleiding Ministerie van Onderwijs, provincie Paucartambo.

Sponsoring gevraagd
In de provincie Paucartambo, in de omgeving van Cusco, gaat HoPe, samen met het plaatselijke bureau van het Ministerie van Onderwijs, de professionalisering van onderwijsspecialisten begeleiden. Op korte termijn zal door dit programma het niveau van 30 kleuterscholen in de provincie sterk worden verbeterd. Dat is hard nodig. Daarmee worden de kansen van de kinderen op de basisschool vergroot. Het programma bouwt voort op de eerdere projecten die HoPe uitvoerde samen met Plan International en het ministerie.

Met dit programma is in de periode februari – december 2017 een bedrag van € 16.750 gemoeid. HoPe zoekt hiervoor sponsors.

Achtergrond
De Peruaanse overheid is sinds enige jaren bezig met een inhaalslag om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Geen overbodige luxe want de kwaliteit van het onderwijs in Peru is nog altijd een van de laagste in Latijns-Amerika. Waar vroegere regeringen het onderwijs met lapmiddelen en poetsdoeken probeerden op te vijzelen, heeft de vorige regering, van Ollanta Humala – 2011-2016 – , voor het eerst een serieus begin gemaakt met erkennen van de daadwerkelijke problemen binnen het onderwijs en het systematisch aanpakken van betreffende struikelblokken. De huidige regering van Pedro Pablo Kuczynski zet de lijn van Humala voort. Een van de duidelijke doelstellingen binnen het onderwijsprogramma is het tweetalig intercultureel onderwijs. 
Spaans is de eerste officiële taal van Peru maar in grote delen van Peru gelden eigen, inheemse talen nog altijd als eerste taal. Daarnaast zijn culturele verschillen binnen Peru erg groot. Te denken valt aan de Hoogland Indianen in het Andesgebergte en aan de verschillende inheemse stammen in het Amazonegebied. In de 25 jaar dat HoPe werkzaam is in Peru is Humala de eerste president geweest die de culturele en taalkundige verscheidenheid van het land heeft erkend. Hij heeft deze ook gepaste ruimte willen geven binnen het openbaar onderwijs van het land. 
Stichting HoPe werkt sinds 1996 aan het tweetalig intercultureel onderwijs in Peru. HoPe heeft hiermee een grote voorsprong op het Ministerie van Onderwijs. Het ministerie heeft de ervaring van HoPe als zeer waardevol erkend en heeft HoPe gevraagd haar ervaringen, samen met het ministerie te gebruiken in nieuw op te zetten onderwijsprogramma’s en nieuw te ontwikkelen leermateriaal. De samenwerking heeft geresulteerd in verschillende projecten en diverse producten. Het meest concrete voorbeeld is het programma Ternura dat HoPe in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en collega NGO Plan Internationaal in de jaren 2009 tot en met 2016 heeft uitgevoerd. Via dit programma hebben duizenden kinderen in rurale gebieden toegang gekregen tot goed kleuteronderwijs. Ternura heeft geresulteerd in het ontwerpen van een aangepast leerprogramma voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. Het programma sluit aan bij de werkelijkheid van de inheemse gemeenschappen in de Regio Cusco (2 x zo groot als Nederland). 
Het programma Ternura wordt vanaf 2017 in alle kleuterscholen van de Regio Cusco ingevoerd. HoPe speelt, samen met het Ministerie van Onderwijs, een belangrijke rol in de implementatie van het programma.

Waar het hier om gaat
Vanuit het Ministerie van Onderwijs is een aantal documenten en instrumenten ontwikkeld die de specialisten van het ministerie en de directies van de scholen moeten ondersteunen bij het uitvoeren en controleren van hun taken.

Het gaat hierbij om: 
• Proyecto educativo institucional 
– In dit document moet de school de doelstellingen weergeven; waar willen we heen met het onderwijs bij ons onze school, waar willen we specifieke aandacht aan schenken en wat willen we bereiken.
• Proyecto curricular institucional 
– Hierin geeft de school weer op welke manier zij bovenstaande doelstellingen wil bereiken.
• Plan anual de trabajo 
– Jaarlijks werkplan, welke activiteiten worden er in het komende jaar ontplooid.
• Reglamento interno 
– In het intern regelement worden onderlinge afspraken en regels weergegeven.

Alle documenten en instrumenten zijn ontwikkeld door het nationaal ministerie in Lima en moeten door de regionale en provinciale kantoren van het ministerie tot uitvoering worden gebracht in alle scholen van Peru. De documenten zijn al enige jaren gangbaar binnen het ministerie maar worden tot op heden niet, nauwelijks of onjuist gebruikt. In 2017 echter, moeten alle scholen beschikken over bovenstaande documenten. Dit betekent veel werk op uitvoerend niveau.

Parrallel aan het invoeren van de documenten hebben bijna alle provinciale kantoren van het Ministerie van Onderwijs (Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL) te maken gekregen met een vernieuwing van het personeel, met name van de onderwijsspecialisten. Binnen het plan van de huidige regering heeft de oude regeling, waarbinnen deze plaatsen nog golden als “vertrouwensposities” (vriendjespolitiek en corruptie), plaats gemaakt voor een meer professionele aanpak waarbinnen personeel wordt aangesteld op basis van kennis en kunde.

De UGEL van de provincie Paucartambo in de Regio Cusco heeft HoPe begin 2017 benaderd met het verzoek om de nieuwe onderwijsspecialisten binnen de UGEL op te leiden en te begeleiden in haar taak om bovengenoemde documenten in hun situatie te leren toepassen en de instrumenten te hanteren in alle kleuterscholen van de provincie. De UGEL Paucartambo en Stichting HoPe hebben samen een werkplan opgesteld waarbinnen in 2017 30 kleuterscholen in de provincie worden begeleid in het uitwerken en uitvoeren van de documenten. Binnen het proces worden de specialisten van de UGEL opgeleid om zelf de begeleiding op zich te nemen. Tegelijkertijd worden door de deelnemers aan de cursussen handleidingen opgesteld waarmee de onderwijsspecialisten op een vrij eenvoudige manier door kunnen gaan met het uitwerken van de documenten met en begeleiden van alle kleuterscholen in de provincie. Opgedane ervaringen en verkregen projectdocumenten zullen onderwijsspecialisten in andere provincies van de Regio Cusco en andere regio’s binnen Peru, helpen bij het uitvoeren van hun taak .

Concrete uitvoering programma 
De uitvoering van het programma vindt plaats in de maanden februari tot en met december 2017.

Begroting programma

Bijdrage Ministerie van Onderwijs, UGEL Paucartambo:
Het Ministerie stelt gedurende het hele programma continue 4 personen beschikbaar voor de uitvoering van het programma. 

De UGEL Paucartambo gaat in 2017 alle scholen voor kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs begeleiden in het opstellen en uitvoeren van de interne onderwijsdocumenten. Op 28 april vindt de eerste bijeenkomst plaats voor alle directeuren van alle scholen in de provincie. Het programma met HoPe geldt als leidraad voor het trainings- en begeleidingsprogramma gedurende 2017.

Press enter to search
Press enter to search